Perfil del Contractant

  • A la WEB de l'Ajuntament de  Barcelona – Perfil del contractant  trobareu la informació necessària i actualitzada sobre  la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona i els Ens adscrits. Enllaç: perfil del contractant Ajuntament de Barcelona
  • La información sobre la contractació de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona està publicada al portal de la transparència de l’Ajuntament de Barcelona. Enllaç: Contractació FNOB
  • Les instruccions internes de Contractació de la FNOB són en el seu Manual de Contractació. Aquestes instruccions no estan en vigor pels contractes licitats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, és a dir, a partir del 9 de març de 2018.

Comparteix aquest article