Protección de Datos

Aquesta és la política de protecció de dades de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona ( FNOB ).

A través del present avís, la FNOB informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona ( FNOB ) amb domicili a Moll de Llevant num 1, 08039, Barcelona

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (d'ara endavant, FNOB), CIF G64191679, domicili al carrer Moll de Llevant , 1, Barcelona (CP 08039), tel. 935579700, info@fnob.org.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la FNOB, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit o a carrer Moll de Llevant , 1, Barcelona (CP 08039), tel. 935579700 o l’adreça electrònica protecciodades@fnob.org

Amb quina finalitat tractem les dades?

A la FNOB tractem les dades personals per a les següents finalitats:

Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament.

Serveis de la FNOB. Registre dels usuaris reserven serveis per utilitzar les sales de la FNOB , realitzar cursos/tallers de formació o projectes educatius i/o altres activitats de la FNOB.

En el procés de registre d’usuaris dels serveis es demanen les dades imprescindibles com les identificatives.

Informació dels nostres serveis. Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte per comunicar informació sobre activitats, actes o esdeveniments.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae a través del formulari habilitat o a través d’altres mitjans.

Als actes celebrats o promoguts per la FNOB a les seves instal·lacions es realitzaran fotografies i vídeos que seran utilitzats per a la difusió i/o promoció de les activitats de la FNOB, de manera que tots els assistents autoritzen l’ús i reproducció de les seves imatges o veu mitjançant la presència en el propi esdeveniment.

Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d'una relació contractual, cas de les relacions amb els nostres proveïdors i amb les persones que contracten serveis de la FNOB.

En compliment d'obligacions legals, per exemple les comunicacions de dades a l’administració tributària, establerta en normes fiscals i reguladores de les relacions comercials.

En base al consentiment fem enviaments d’informació dels serveis, activitats, actes o esdeveniments que programem.

En relació amb la remissió del seu Currículum Vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

En compliment de missió d’interès públic enregistrem imatges amb les càmeres de videovigilància, per preservar el patrimoni que custodiem.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la FNOB, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic de la FNOB protecciodades@fnob.org

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de la Fundació, si s’escau.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, la Fundació no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

La Fundació es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a la FNOB, Moll de Llevant , 1, Barcelona (CP 08039), tel. 935579700 o bé enviant un correu electrònic a protecciodades@fnob.org, indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”.

Compartir esta Entrada